Plataforma de contratación do sector público Plataforma de contratación do sector público

A partir do 09/04/2018 a información relativa ás licitacións que realice este concello poderase consultar na plataforma de contratación do sector público.

Servizo de asesoramento e mediación de seguros privados Servizo de asesoramento e mediación de seguros privados

Servizo de asesoramento e mediación de seguros privados


Nº Expediente:

Natureza: Contrato administrativo tipo - Servizo

Procedemento de Adxudicación: Negociado

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: Non esixible


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Convocatoria-apertura sobres A documentación administrativa
PDF Convocatoria-apertura sobres B referencias técnicas
PDF Convocatoria-apertura sobres C ofertas económicas
PDF Acta 1 - apertura e cualificacións sobres A documentación administrativa
PDF Acta 2 - apertura e cualificación dos sobres B referencias ténicas

Mesa de Cobtratación Permanente Mesa de Cobtratación Permanente

Mesa de Contratación Permanente


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Composición da Mesa de Contratación Permanente

Contratación servizo de redacción do proxecto básico e execución da obra "Mellora na escola infantil de Dodro" Contratación servizo de redacción do proxecto básico e execución da obra "Mellora na escola infantil de Dodro"

Contratación servizo de redacción do proxecto básico e execución da obra "Mellora na escola infantil de Dodro"


Nº Expediente:

Natureza: Contrato administrativo tipo - Servizo

Suxeito a regulación armonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: Non esixible


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Convocatoria - apertura sobres A documentación administrativa
PDF Convocatoria - apertura sobres B referencias técnicas
PDF Convocatoria - apertura sobres C proposición económica

Contratación do servizo de actividades complementarias para o desenvolvemento dos programas de da Concellería de Servizos Sociais e Igualdade (prevención e inserción social, animación, cooperación, e solidariedade social, e outra programación específica). Contratación do servizo de actividades complementarias para o desenvolvemento dos programas de da Concellería de Servizos Sociais e Igualdade (prevención e inserción social, animación, cooperación, e solidariedade social, e outra programación específica).

Contratación do servizo de actividades complementarias para o desenvolvemento dos programas de da Concellería de Servizos Sociais e Igualdade


Nº Expediente:

Natureza: Contrato administrativo tipo - Servizos

Suxeito a regulación armonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Convocatoria apertura do sobre A documntación administrativa
PDF Convocatoria apertura do sobre B
PDF Convocatoria-apertura do sobre C oferta económica
PDF Acta 1 - apertura e cualificación sobres A documentación administrativa
PDF Acta 2 - apertura e cualificación sobres B referencias técnicas
PDF Acta 3 - apertura e cualificación sobres C proposición económica

Asesoramento, consultoria e asistencia técnica en materia urbanística e medio ambiente, en calidade de arquitecto/a municipal. Asesoramento, consultoria e asistencia técnica en materia urbanística e medio ambiente, en calidade de arquitecto/a municipal.

Asesoramento, consultoria e asistencia técnica en materia urbanísticae mdio ambiente, e calidade de arquitecto/a municipal.


Nº Expediente:

Natureza: Contrato administrativo tipo - Servizos

Suxeito a regulación armonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Convocatoria apertura do sobre A
PDF Convocatoria apertura do sobre B
PDF Convocatoria apertura do sobre C
PDF Acta 1 - apertura e culificación sobres A documentación administrativa
PDF Acta 2 - apertura e culificación sobres B referencias técnicas

CURSOS DE FORMACIÓN PIPE TERRAS DE IRIA IV CURSOS DE FORMACIÓN PIPE TERRAS DE IRIA IV

Cursos formativos PIPE Terras de Iria IV


Nº Expediente:

Natureza: Contrato administrativo tipo - Servizos

Suxeito a regulación armonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF CURSOS FORMATIVOS PIPE TERRAS DE IRIA IV
PDF Convocatoria-apertura sobre C oferta económica
PDF Acta 1: apertura do sobre A de documentación administrativa
PDF Convocatoria de apertura do sobre B de ref. técnicas
PDF Acta 2 apertura e cualificación do sobre B de referencias técnicas
PDF Convocatoria de apertura dos sobres B e C fase de negociación e proposta
PDF Acta 3 apertura do sobre C de oferta ecocómica
PDF Proposición da mesa de contratación para a XGL

Escolas Deportivas do Concello de Dodro Escolas Deportivas do Concello de Dodro

Escolas Deportivas do Concello de Dodro


 

Nº Expediente:

Natureza: Contrato administrativo tipo - Servizos

Suxeito a regulación armonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Convocatoria de apertura do sobre 1: documentación
PDF Convocatoria de apertura do sobre 2 de referencias técnicas
PDF Convocatoria de apertura do sobre 3 criterios de avaliación automática
PDF Acta 1: apertura e cualificación do sobre 1 de documentación administrativa

Visor da biblioteca de documentos Visor da biblioteca de documentos
« Volver a Documentos

Pliego pabellón 3º parte.pdf

Versión: 1.0 Estado: Aprobado Unha nova versión vai ser creada automáticamente si este contido é modificado.
Promedio (0 Votos)
Histórico de versións
Versión Data Tamaño Descargar  
1.0 27/01/14 8:45 573,5k PDF
Comentarios
PAVIMENTACIÓN EN RÚA DO MEDIO E OUTRO (LESTROVE) E OUTRO (POS 2017) PAVIMENTACIÓN EN RÚA DO MEDIO E OUTRO (LESTROVE) E OUTRO (POS 2017)
PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: CHISCA A FONTE PRIMEIRAL-CHISCA. DODRO-ROIS (A CORUÑA) PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: CHISCA A FONTE PRIMEIRAL-CHISCA. DODRO-ROIS (A CORUÑA)
Obras de drenaxe lonxitudinal en Sar Obras de drenaxe lonxitudinal en Sar

Obras de drenaxe lonxitudinal en Sar


Publicidade da formalización do contrato da obra "Obra de drenaxe lonxitudinal en Sar".

De conformidade co establcido no artigo 154.2 do real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, fanse públicas as seguines formalizacións:

Obxecto: "Obras de drenaxe lonxitudnal en Sar"

Tipo de Contrato: Contrato administrativo de obra.

Financiamento: Xunta de Galicia.

Procedemento de licitación: Contrato menor.

Órgano adxudicador: Alcalde (Resolución de alcaldía do 12 de maio de 2017).

Adxudicatario: Tarrío y Suárez, S.L.

Prezo anual do contrato: 6.344,40 € (ive 1.101,09€).

Duración do contrato: 6 meses.

Data de formalización do contrato: 19 de maio de 2017.


Data de Actualización:

Renovación das redes de saneamento e abastecemento en Rueiro interior de Lestrove Renovación das redes de saneamento e abastecemento en Rueiro interior de Lestrove

Renovación das Redes de Sanemento e abastecemento en Rueiro interior de Lestrove


Publicidade da formalización do contrato da pbra incluída no PMA 2016, denominada "Renovación das redes de saneamento e abastecemento en Rueiro interior de Lestrove".

De conformidade co establecido no artigo 154.2 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o txto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, fanse públicas as seguintes formaliacións de contratos:

Obxecto: Renovación das redes de saneamento e abastecemento en Rueiro Interior de Lestrove.

Tipo de contrato: Contrato administrativo de Obra.

Financiamento: Deputación Provincial de A Coruña.

Procedemento de licitación: Procedemento negociado, tamitación ordinaria, con arios criterios de adxudicación.

Órgano adxudicador: Alcalde (Resolución da alcaldía do 22 de xuño de 2017).

Adxudicatario: Tarrío y Suárez, S.L.

Prezo anual do contrato: 36.615,02 € (IVE engadido).

Duración do contrato: 14 días.

Data de formalización do contrato: 30 de xuño de 2017.


Data de Actualización:

MESA DE CONTRATACIÓN PMA 2016 - Apertura dos sobres B e C. MESA DE CONTRATACIÓN PMA 2016 - Apertura dos sobres B e C.

MESA DE CONTRATACIÓN -Apertura dos sobres B e C. renovación das redes de saneamento e abastecemento e rueiro interior de Lestrove-PMA 2016


 

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras
Suxeito a regulación harmonizada: No
Procedemento de adxudicación: Negociado
Tramitación:Ordinaria
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: non esixible
Orzamento sen IVE: 30.566,01 €
IVE(21%) :6.418,86 €
 

Orzamento con IVE: 36.984,88 €

Estado:
Observacións:
Incoación do expediente: Acordo en Xunta de Goberno Local do 22-03-2017
Adxudicación: 
Adxudicada:
Data firma contrato:
Data de Actualización:20-04-2017

Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF /documents/66001/291019/mesa+contrataci%C3%B3n.pdf

RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN RUEIRO INTERIOR DE LESTROVE-PMA 2016 RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN RUEIRO INTERIOR DE LESTROVE-PMA 2016

RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN RUEIRO INTERIOR DE LESTROVE-PMA 2016


 

Nº de expediente

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: No

Procedemento de adxudicación: Negociado

Tramitación:Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Orzamento sen IVE: 30.566,01 €

IVE(21%) :6.418,86 €

 

Orzamento con IVE: 36.984,88 €


Estado: 
Observacións:

Incoación do expediente: Acordo en Xunta de Goberno Local do 22-03-2017

Adxudicación:  

Adxudicada:

Data firma contrato:

Data de Actualización:20-04-2017


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Pregos de cláusulas administrativas
PDF Pliego de cláusulas administrativas
PDF Proyecto técnico PMA 1ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 2ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 3ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 3ª-b parte
PDF Proyecto técnico PMA 4ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 5ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 6ª parte
PDF Convocatoria mesa de contratación apertura sobres B y C

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS NO CONCELLO DE DODRO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS NO CONCELLO DE DODRO

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS DO CONCELLO DE DODRO


 

Nº de expediente

Natureza: Contrato administrativo típico- Servizos

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación:Aberto

Tramitación:Urxente

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Orzamento sen IVE: 341.280,00 €

IVE(4%): 13.651,20 €

Orzamento con IVE: 354.931,20 €


Estado: 
Observacións:

Incoación do expediente: Acordo na sesión extraordinaria do Pleno 23-02-2017

Adxudicación:  

Adxudicada: 

Data firma contrato:

Data:20/03/2017


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF 1ª PARTE- PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PDF 2ª PARTE- PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PDF 3ª PARTE-PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PDF PREGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
PDF Resolución mesa de contratación e convocatoria apertura sobre A
PDF Acta mesa de contratación apertura sobre A
PDF Convocatoria apertura sobre B
PDF Acta mesa de contratación apertura Sobre B
PDF Convocatoria apertura sobre C
PDF Acta mesa de contratación apertura Sobre C
PDF Convocatoria apertura sobre D
PDF Acta mesa de contratación apertura sobre D
PDF Acta mesa de contratación toma de coñecemento do informe técnico do sobre D

Contido web Contido web

SERVIZO DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DO PROGRAMA INTERGRADO DE EMPREGO TERRAS DE IRIA III


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF PREGO DE ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS
PDF PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

PLAN MARCO. CAMIÑO RIALIÑO-TRAXEITO PLAN MARCO. CAMIÑO RIALIÑO-TRAXEITO

PLAN MARCO. CAMIÑO RIALIÑO-TRAXEITO


Nº de expediente:

Natureza: Contrato adminisrativo típico- Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación. Non esixible

Obra dentro do Plan Marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016

Orzamento sen IVE: 43.054.00 €

IVE 21%: 9.041.34 €

Orzamento con IVE: 52.095.34€

 

Estado:

Observacións:

Acordo de incoación do expediente de contratación en Xunta de Goberno Local o día 27 de xullo de 2016.

Adxudicada a: TARRÍO Y SUÁREZ, S.L.

Firma contrato: 19/09/2016

Data de actualización: 20/09/2016


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF PREGOS 1ª PARTE
PDF PREGOS 2ª PARTE
PDF PREGOS 3ª PARTE
PDF Adxudicación final
PDF Foto cartel de obra

REPARACIÓN E ESCOLA DE LESTROVE E OUTRAS REPARACIÓN E ESCOLA DE LESTROVE E OUTRAS

REPARACIÓNS EN ESCOLA DE LESTROVE E OUTRAS (PAS 2015)


Nº de expediente:

Natureza: Contrato adminisrativo típico- Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación. Non esixible

Obra dentro do PAS 2015

Orzamento sen IVE: 57.436,61 €

IVE 21%: 12.061,69

Orzamento con IVE: 69.498,30

 

Estado:

Observacións:

Acordo de incoación do expediente de contratación en Xunta de Goberno Local o día 8 de xullo de 2016.

Adxudicada a: TARRÍO Y SUÁREZ, S.L.

Firma contrato: 15/09/2016

Data de actualización: 16/09/2016


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF PREGOS 1ª PARTE
PDF PREGOS 2ª PARTE
PDF PREGOS 3ª PARTE
PDF Adxudicación final

ÁREAS RECREATIVAS EN TALLÓS E RIALIÑO (PAS 2015) ÁREAS RECREATIVAS EN TALLÓS E RIALIÑO (PAS 2015)

ÁREAS RECREATIVAS EN TALLÓS E RIALIÑO


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Obra dentro do PAS 2015

Orzamento sen IVE:73.267.00€

IVE(21%): 15.386.07€

Orzamento con IVE: 88.653.07€


Estado:

Observacións:

Acordo de incoación do expediente de contratación en Xunta de Goberno Local o día: 15/07/2016

Adxudicada a:TARRÍO Y SUÁREZ, S.L.

Firma contrato:18/08/2016


Data de Actualización: 19-08-2016


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Pliegos 1ª parte
PDF Pliegos 2ª parte
PDF Pliegos 3ª parte
PDF Pregos 1ª parte
PDF Pregos 2ª parte
PDF Pregos 3ª parte
PDF Adxudicación final

INTERIORES EN CASTRO SUR E OUTROS INTERIORES EN CASTRO SUR E OUTROS

INTERIORES EN CASTRO SUR E OUTROS (POS 2016)


 

Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Obra dentro do POS 2016

Orzamento sen IVE: 47.993,87€

IVE(21%): 10.066,11€

Orzamento con IVE: 57.999,98€


Estado:

Observacións:

Acordo de incoación do expediente de contratación en Xunta de Goberno Local o 

Adxudicada a:Tarrío y Suárez o 28 de xullo de 2016

Firma contrato:3 de agosto de 2016


Data de Actualización: 15/10/2016


Data de Actualización: 14/07/2016

Descarga de documentos:
PDF Pliegos 1ª parte
PDF Pliegos 2ª parte
PDF Pliegos 3ª parte
PDF Pregos 1ª parte
PDF Pregos 2ª parte
PDF Pregos 3ª parte
PDF Imaxe Deputación

PAI 2015- REPARACIÓN CAMIÑO DE PONTE DA AUTOVÍA A IMO E OUTROS PAI 2015- REPARACIÓN CAMIÑO DE PONTE DA AUTOVÍA A IMO E OUTROS

PAI 2015- REPARACIÓN CAMIÑO DE PONTE DA AUTOVIA A IMO E OUTROS


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Obra dentro do PAI 2015

Orzamento sen IVE:65.386.40€

IVE(21%): 13.731.14€

Orzamento con IVE: 79.117.54€


Estado: Envío invitacións 22/04/2015

Observacións:

Acordo contratación en Xunta de Goberno Local o 21/04/2015

Adxudicada a:

Firma contrato:


Data de Actualización: 06-05-2015

Descarga de documentos:
PDF Prego de cláusulas administrativas- 1ª parte
PDF Prego de cláusulas administrativas- 2ª parte
PDF Prego de cláusulas administrativas- 3ª parte
PDF Informe técnico

POS 2015-PAVIMENTACIÓN PRAZA LAVADOIRO DE TEAIO POS 2015-PAVIMENTACIÓN PRAZA LAVADOIRO DE TEAIO

POS 2015- PAVIMENTACIÓN PRAZA LAVADOIRO DE TEAIO


 

Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Obra dentro do POS 2015

Orzamento sen IVE:34.946.14 €

IVE(21%): 7.338.70€

Orzamento con IVE:42.284.84 €


Estado: Envío invitacións 07/05/2015

Observacións:

Acordo contratación en Xunta de Goberno Local o 06/05/2015

Adxudicada a:

Firma contrato:


Data de Actualización: 27-05-2015

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3
PDF Informe técnico

PAVIMENTACIÓN INTERIORES EN MANSELLE (POS 2015) PAVIMENTACIÓN INTERIORES EN MANSELLE (POS 2015)

PAVIMENTACIÓN INTERIORES EN MANSELLE


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obra

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 26.165.29 €

IVE(21%): 5.494.71 €

Orzamento con IVE: 31.660.00€


Estado: Envío invitacións 21/04/2015

Observacións:

Acordo por XGL:21-04-2015

Adxudicada a:

Firma contrato:

Data de Actualización: 06/05/2015


Data de Actualización: 13/05/2015

Descarga de documentos:
PDF Pregos 1º parte
PDF Pregos 2º parte
PDF Pregos 3º parte
PDF Informe técnico
PDF Adxudicación final

ACCESO A REVIXÓS E OUTROS ACCESO A REVIXÓS E OUTROS

ACCESO A REVIXÓS E OUTROS


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obra

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 165.285.71€

IVE(21%): 34.710.00€

Orzamento con IVE: 199.995.71€


Estado: Envío invitacións 17-03-2015

Observacións:

Acordo por Pleno:13-03-2015

Adxudicada a: Nemesio Ordóñez, S.A., por acordo do Pleno: 15-04-2015

Firma contrato:

Data de Actualización: 15-04-2015


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF 1º parte Prego cláusulas administrativas
PDF 2º parte Prego cláusulas administrativas
PDF 3º parte Prego cláusulas administrativas
PDF Informe técnico
PDF Adxudicación final

MELLORA SEGURIDADE VIAL CAMIÑO TEAIO-BUSTELO MELLORA SEGURIDADE VIAL CAMIÑO TEAIO-BUSTELO

MELLORA DA SEGURIDADE VIAL CAMIÑO TEAIO-BUSTELO


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obra

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 54.772.00€

IVE(21%): 11.502.12€

Orzamento con IVE: 66.274.12€


Estado: Envío invitacións 03-02-2015

Observacións:

Acordo por Xunta de Goberno Local: 02-02-2015

Adxudicada a:

Firma contrato: 13/03/2015
Data de Actualización: 13-03-2015


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas 1ª parte
PDF Prego cláusulas administrativas 2ª parte
PDF Prego cláusulas administrativas 3ª parte
PDF Informe técnico
PDF Adxudicación contrato

REPARACIÓN DO TELLADO DA CASA DO CONCELLO REPARACIÓN DO TELLADO DA CASA DO CONCELLO

REPARACIÓN DO TELLADO DA CASA DO CONCELLO


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obra

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación:urxente

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 27.638.20€

IVE(21%): 5.804.02€

Orzamento con IVE: 33.442.22€


Estado: Envío invitacións 16-09-2014
Observacións:

Acordo por resolución de alcaldía  15-09-2014

Adxudicada a:

Firma contrato:
Data de Actualización: 28-10-2014


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF 1ª parte pregos Reparación do tellado da Casa do Concello
PDF 2ª parte pregos Reparación do tellado da Casa do Concello
PDF 3ª parte pregos Reparación do tellado da Casa do Concello
PDF Resol. técnicos análise ofertas
PDF Informe técnico
PDF Adxudicación do contrato

REPARACIÓN CAMIÑO INTERIOR DE VIGO E OUTROS REPARACIÓN CAMIÑO INTERIOR DE VIGO E OUTROS

REPARACIÓN CAMIÑO DE VIGO E OUTROS


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obra

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación:urxente

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 42.177.12€

IVE(21%): 8.857.21€

Orzamento con IVE: 51.034.33€


Estado: Envío invitacións 16-09-2014
Observacións:

Acordo por resolución de alcaldía  15-09-2014

Adxudicada a:

Firma contrato:
Data de Actualización: 28-10-2014


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF 1ª parte- Pregos Reparación camiño de Vigo e outros
PDF 2ª parte- Pregos Reparación camiño de Vigo e outros
PDF 3ª parte- Pregos Reparación camiño de Vigo e outros
PDF Resol. técnicos análise ofertas
PDF Informe técnico
PDF Adxudicación do contrato

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE REDACCIÓN DUNHA MODIFICACIÓN DO PXOM DO CONCELLO DE DODRO CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE REDACCIÓN DUNHA MODIFICACIÓN DO PXOM DO CONCELLO DE DODRO

Contratación do servizo de redacción dunha modificación do PXOM do Concello de Dodro


 

Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación:Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 28.368,00€

IVE(21%): 5.957,28€

Orzamento con IVE: 34.325,28€


Estado:
Observacións:

Acordo por Xunta de Goberno Local 30-04-2014


Data de Actualización: 24-06-2014


Estado: Convocatoria Mesa apertura sobre B
Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Pliego de cláusulas administrativas 1ª parte
PDF Pliego de cláusulas administrativas 2ª parte
PDF Pliego de técnicas
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre A
PDF Acta Mesa apertura Sobre A
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre B
PDF Acta Mesa sobre B
PDF Convocatoria Mesa Proposta de adxudicación
PDF Acta Mesa Proposta de adxudicación

CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO EN MATERIA URBANÍSTICA E PATRIMONIAL CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO EN MATERIA URBANÍSTICA E PATRIMONIAL

Contratación dos servizos de asesoramento en materia urbanística, contratación e patrimonial do Concello de Dodro


 

Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación:Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 56.000,00€

IVE(21%): 11.760,00€

Orzamento con IVE: 67.760,00€


Estado: Envío invitacións: 13-05-2014
Observacións:

Acordo por Xunta de Goberno Local 30-04-2014

 

Data de Actualización: 24-06-2014


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Pliego de cláusulas administrativas 1ª parte
PDF Pliego de cláusulas administrativas 2ª parte
PDF Pliego de cláusulas administrativas 3ª parte
PDF Pliego de prescripcións técnicas
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre A
PDF Acta Mesa apertura sobre A
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre B
PDF Acta Mesa apertura sobre B
PDF Convocatoria Proposta de adxudicación
PDF Acta Proposta de adxudicación

CAMIÑO DE VIGO A AC-305 (GASOLINERA) E OUTROS (POS 2014) CAMIÑO DE VIGO A AC-305 (GASOLINERA) E OUTROS (POS 2014)

RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN RUEIRO INTERIOR DE LESTROVE-PMA 2016


 

Nº de expediente

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: No

Procedemento de adxudicación: Negociado

Tramitación:Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Orzamento sen IVE: 30.566,01 €

IVE(21%) :6.418,86 €

 

Orzamento con IVE: 36.984,88 €


Estado: 
Observacións:

Incoación do expediente: Acordo en Xunta de Goberno Local do 22-03-2017

Adxudicación:  

Adxudicada:

Data firma contrato:

Data de Actualización:20-04-2017


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Pregos de cláusulas administrativas
PDF Pliego de cláusulas administrativas
PDF Proyecto técnico PMA 1ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 2ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 3ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 3ª-b parte
PDF Proyecto técnico PMA 4ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 5ª parte
PDF Proyecto técnico PMA 6ª parte
PDF Convocatoria mesa de contratación apertura sobres B y C

CAMIÑO CARREIRA A COBA (BEXO) E OUTROS (POS 2014) CAMIÑO CARREIRA A COBA (BEXO) E OUTROS (POS 2014)

CAMIÑO CARREIRA A COBA (BEXO) E OUTROS (POS 2014)


 

Nº de expediente

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación:Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Orzamento sen IVE: 45.114,17

IVE(21%): 9.473,98€

Orzamento con IVE: 54.588,15€


Estado: 
Observacións:

Acordo por Xunta de Goberno Local 30-04-2014


Data de Actualización: 24-06-2014


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Pliego de cláusulas administrativas 1ªparte
PDF Pliego de cláusulas administrativas 1ªparte
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre A
PDF Acta mesa apertura sobre A
PDF Convocatoria Mesa apertura sobres B e C
PDF Acta Mesa apertura sobres B e C
PDF Convocatoria Mesa proposta de adxudicación
PDF Acta Mesa proposta de adxudicación

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS AO CONCELLO DE DODRO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS AO CONCELLO DE DODRO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS AO CONCELLO DE DODRO


 

Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación:Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 30.000,00€

IVE(21%): 6.300€

Orzamento con IVE: 36.300€


Estado: 
Observacións:

Acordo por Xunta de Goberno Local 30-04-2014


Data de Actualización: 24-06-2014


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Pliego de cláusulas administrativas 1ª parte
PDF Pliego de cláusulas administrativas 2ªparte
PDF Pliego de técnicas
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre A
PDF Acta Mesa apertura sobre A
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre B
PDF Acta Mesa apertura sobre B
PDF Convocatoria Mesa proposta de adxudicación
PDF Acta Mesa proposta de adxudicación

AMPLIACIÓN SANEAMENTO PARROQUIA DE SAN XOÁN DE LAÍÑO E SANTA MARÍA DE DODRO AMPLIACIÓN SANEAMENTO PARROQUIA DE SAN XOÁN DE LAÍÑO E SANTA MARÍA DE DODRO

Ampliación saneamento parroquia de San Xoán de Laíño e Santa María de Dodro


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación:Ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 14.337.88€

IVE(21%): 3.010.95€

Orzamento con IVE: 17.348.83€


Estado: Envío invitacións 23-01-2014
Observacións:

Acordo por Xunta de Goberno Local 22-01-2014


Data de Actualización: 19-03-2014


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Pliego clausulas administrativas-parte 1
PDF Pliego clausulas administrativas-parte 2
PDF Pliego clausulas administrativas-parte 3
PDF Pliego clausulas administrativas-parte 4
PDF Prego clausulas administrativas- parte 1
PDF Prego clausulas administrativas- parte 2
PDF Prego clausulas administrativas- parte 3
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre A
PDF Acta mesa A
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre B e C
PDF Acta mesa sobre B e C
PDF Proposta de adxudicación
PDF Adxudicación do contrato

EQUIPAMENTO PARA A ADECUACIÓN E REHABILITACIÓN DOS PARQUES INFANTÍS DE LESTROBE E TRAXEITO EQUIPAMENTO PARA A ADECUACIÓN E REHABILITACIÓN DOS PARQUES INFANTÍS DE LESTROBE E TRAXEITO

EQUIPAMENTO PARA A ADECUACIÓN E REHABILITACIÓN DOS PARQUES INFANTÍS DE LESTROBE E TRAXEITO


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Suministro

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación:urxente

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 20.693.46€

IVE(21%): 4.345.63€

Orzamento con IVE: 25.039.09€


Estado: Envío invitacións 21-11-2013
Observacións:

Acordo por resolución de alcaldía  20-11-2013

Adxudicada a: OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L por 24.287.92 euros o 11/12/2013

Firma contrato: 12-12-2013


Data de Actualización: 12-12-2013


Data de Actualización:

Descarga de documentos:
PDF Prego Cláusulas Administravias-parte 1
PDF Prego Cláusulas Administravias-parte 2
PDF Prego Cláusulas Administravias-parte 3
PDF Prego Cláusulas Administravias-parte 4
PDF Informe Técnico
PDF Adxudicación do contrato

ACONDIONADO E MELLORA DA ESCOLA INFANTIL DE DODRO ACONDIONADO E MELLORA DA ESCOLA INFANTIL DE DODRO

ACONDICIONADO E MELLORA DA ESCOLA INFANTIL DE DODRO


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 100.000 €

IVE(21%): 21.000 €

Orzamento con IVE: 121.000 €


Estado: Envío invitacións 10-4-2013
Observacións:

Acordo contratación en Xunta de Goberno Local o 27-2-2013

Adxudicada a: Tarrío y Suárez, S.L. por 120.500 euros o 3/06/2013

Firma contrato: 11/06/2013


Data de Actualización: 11-06-2013

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 4
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 5
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre A
PDF Acta Mesa A
PDF Convocatoria Mesa apertura sobres B e C
PDF Acta Mesa Sobre B e C
PDF Proposta de adxudicación
PDF Adxudicación do contrato

POS 2.013 - PAVIMENTACIÓN NA RÚA PRINCIPAL DE VIGO POS 2.013 - PAVIMENTACIÓN NA RÚA PRINCIPAL DE VIGO

POS 2015- PAVIMENTACIÓN PRAZA LAVADOIRO DE TEAIO


 

Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Obra dentro do POS 2015

Orzamento sen IVE:34.946.14 €

IVE(21%): 7.338.70€

Orzamento con IVE:42.284.84 €


Estado: Envío invitacións 07/05/2015

Observacións:

Acordo contratación en Xunta de Goberno Local o 06/05/2015

Adxudicada a:

Firma contrato:


Data de Actualización: 27-05-2015

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3
PDF Informe técnico

CAMIÑO INTERIOR DEVESA - CAMIÑO DA CHISCA E OUTROS CAMIÑO INTERIOR DEVESA - CAMIÑO DA CHISCA E OUTROS

CAMIÑO INTERIOR DEVESA -CAMIÑO DA CHISCA E OUTROS


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE: 107.209,88 €

IVE(21%): 22.514,07 €

Orzamento con IVE: 129.723,95 €


Estado: Envío invitacións 25-3-2013
Observacións:

Acordo contratación en Xunta de Goberno Local o 13-03-2013

Adxudicada a: Nemesio Ordóñez, S.A.por 127.778.09 o 15/05/2013

Firma contrato: 27/05/2013


Data de Actualización: 27-05-2013

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 4
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre A
PDF Acta Mesa A
PDF Convocatoria Mesa apertura sobres B e C
PDF Acta Mesas B e C
PDF Adxudicación

DOTACIÓN DE SERVIZOS RÚA PRINCIPAL DE VIGO DOTACIÓN DE SERVIZOS RÚA PRINCIPAL DE VIGO

DOTACIÓN DE SERVIZOS NA RÚA PRINCIPAL DE VIGO


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Incluída no Programa de Promoción económica 2012 da Deputación da Coruña

Orzamento sen IVE: 13.214,88 €

IVE (21%): 2.775,12 €

Orzamento con IVE: 15.990 €


Estado: Envío invitacións 31-1-2013
Observacións:

Acordo contratación en Xunta de Goberno Local o 23-01-2013

Enviadas invitacións o 31-01-2013

Adxudicado a: Tarrío y Suárez SL por 15.490€ o 8-4-2013


Data de Actualización: 08-04-2013

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3
PDF Convocatoria Mesa apertura sobre A
PDF Acta Mesa A
PDF Convocatoria Mesa apertura sobres B e C
PDF Acta Mesa apertura sobres B e C
PDF Acta Mesa enmendas sobres B e C
PDF Adxudicación

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS DO CONCELLO DE DODRO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS DO CONCELLO DE DODRO

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS DO CONCELLO DE DODRO


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Procedemento aberto

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Garantía definitiva: 5%

Clasificación: non esixible

 

Orzamento sen IVE 131.481,60 €

IVE (4%): 5.259,25 €

Orzamento con IVE: 136.740,85 €

Estado: Adxudicado

Aprobación polo Pleno do Concello o día 16-11-2012

Publicación BOP 23-11-2012

Convocatoria Mesa A para o 17-12-2012 ás 13h

Acta Mesa A do 17-12-2012

Acta Mesa A do 21-12-2012

Convocatoria Mesa B y C para o 31-12-2012 ás 13h

Adxudicado a: Servicios-Sociais Ulla-Sar, S.L. por importe de 133.750,46€ IVE incluido

Firma contrato: 19-02-2013


Data de Actualización: 19-02-2013

Descarga de documentos:
PDF Prego condicións técnicas
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3
PDF Anuncio licitación
PDF Acta Mesa A
PDF Acta Mesa A 21-12-2012
PDF Convocatoria Mesa apertura sobres B e C
PDF Acta Mesas B e C de 31-12-2012
PDF Acta Mesa e 3-1-2013

INSTALACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS, COLOCACIÓN MARQUESIÑA E SINALIZACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDADE EN LESTROVE INSTALACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS, COLOCACIÓN MARQUESIÑA E SINALIZACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDADE EN LESTROVE

INSTALACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS, COLOCACIÓN MARQUESIÑA E SINALIZACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDADE EN LESTROVE


Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Incluída no Programa de modernización dos mercados locias 2010-2013 da Deputación da Coruña

Orzamento sen IVE: 46.270,92 €

IVE (21%): 9.716,89 €

Orzamento con IVE: 55.987,81 €


Estado: Adxudicado
Observacións:

Acordo contratación en Xunta de Goberno Local o 16-10-2012

Enviadas invitacións o 16-10-2012

Apertura de plicas  o 9-11-2012

Adxudicado por acordo da Xunta de Goberno Local a NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. por importe de 45.970,92 € máis IVE 9.653,89€, total 55.624,81€ IVE incluido. Firma do contrato o 29-11-2012


Data de Actualización: 29-11-2012

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3
PDF Valoracións referencias técnicas
PDF Valoracións económicas

Contido web Contido web

ARRANXO DE ALUMEADO PÚBLICO NA ZONA DE LESTROBE


 Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Incluída no Programa de modernización dos mercados locias 2010-2013 da Deputación da Coruña

Orzamento sen IVE: 33.390,09 €

IVE (18%): 6.010,22 €

Orzamento con IVE: 39.400,31 €


Estado: Adxudicado
Observacións:
Adxudicatario: ROOMEL SERVICE, S.L. Importe sen IVE: EUR 33.262,71 IVE (18%): EUR 5.987,29 Importe con IVE: EUR 39.250,00 Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 31/07/2012 Prazo de formalización do contrato: quince días
Data de Actualización: 03/08/2012

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3
PDF Informe valoracións técnicas
PDF Informe valoracións económicas

BOMBEO EN SANEAMENTO DE TARRÍO E AMPLIACIÓN SANEAMENTO EN IMO (ESTRADA XERAL) BOMBEO EN SANEAMENTO DE TARRÍO E AMPLIACIÓN SANEAMENTO EN IMO (ESTRADA XERAL)

BOMBEO EN SANEAMENTO DE TARRÍO E AMPLIACIÓN SANEAMENTO EN IMO (ESTRADA XERAL)


 Nº de expediente:

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado sen publicidade

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

Incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia  municipal (POS) 2012

Orzamento sen IVE: 42.485,73 €

IVE (18%): 7.647,43 €

Orzamento con IVE: 50.133,16 €

Adxuntos prego de cláusulas administrativas. Poderáse ver o proxecto na Secretaría do Concello.

Informe Secretaría: 10-7-2012

Informe valoracións técnicas: 23-7-2012

Acordo Xunta Goberno Local: 24-7-2012

Envío de invitacións: 30-7-2012

Apertura de plicas: 14-8-2012

Firma de contrato: 31-8-2012


Estado: Adxudicada
Observacións:
Adxudicatario: TARRÍO Y SUÁREZ, S.L. Importe sen IVE: EUR 42.372,88 IVE (18%): EUR 7.627.12 Importe con IVE: EUR 50.000,00 Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 14/08/2012 Prazo de formalización do contrato: quince días
Data de Actualización: 31-8-2012

Descarga de documentos:
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 1
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 2
PDF Prego cláusulas administrativas - parte 3

SUMINISTRACIÓN: DUMPER CON PA AUTOCARGABLE E MINIESCAVADORA


Adxudicación definitiva

Organo: Xunta de Goberno Local

Data de adxudicación: 04/08/2010

Adxudicatario: MAQUINARIA DEL EO, S.A.

Importe de adxudicación: 51.688,60 euros.IVE do 16% : 8270,18 euros e 2% adicional por incremento IVE ao 18%: 1033,77 euros sendo o importe total de 60.992,55 euros.. Obra incluída no PAC-2 da Deputación da Coruña


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
Adxudicación provisional: Organo: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 25/06/2010 Adxudicatario: MAQUINARIA DEL EO, S.A. Importe de adxudicación: 59.958,78 euros IVE do 16% engadido.
Data de Actualización: 01/09/2010

CAMIÑO CRUZ DE ABELAN A TEAIO E OUTROS


Adxudicación definitiva

Organo: Xunta de Goberno Local

Data de adxudicación: 04/08/2010

Adxudicatario: NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

Importe de adxudicación: 50.000,00 euros. IVE do 16%: 8000 euros, e 2% adicional correspondente ao incremento de IVE ao 18%: 1000 euros. Total: 59.000,00 euros. Obra incluída no POS 2010.


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
Adxudicación provisional: Organo: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 25/06/2010 Adxudicatario: NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. Importe de adxudicación: 58.000,00 euros IVE do 16% engadido.
Data de Actualización: 01/09/2010

CAMIÑO INTERIOR EN TRAXEITO E OUTROS


Adxudicación definitiva

Organo: Xunta de Goberno Local

Data de adxudicación: 04/08/2010

Adxudicatario: NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

Importe de adxudicación: 42241,38 euros. IVE do 16%: 6758,62 euros e o 2% adicional por incremento do IVE ao 18%: 844,83 euros. Total: 49.844,83 euros. Obra incluída no POS 2010


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
Adxudicación provisional: Organo: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 25/06/2010 Adxudicatario: NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. Importe de adxudicación: 49.000,00 euros IVE do 16% engadido.
Data de Actualización: 01/09/2010

OBRA: REHABILITACIÓN DO CRUCEIRO NA PRAZA PÚBLICA DE REVIXÓS E OUTROS


Adxudicación definitiva

Organo: Xunta de Goberno Local   Data de adxudicación: 08/07/2010

Adxudicatario: CONSTRUCCIONES RAFRA, S.L.

Importe de adxudicación: 117482,41 euros + 18.797,19 euros de IVE . TOTAL: 136279,60 euros. Financiado nun 44,25% pola Deputación Provincial da Coruña


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
Adxudicación provisional Organo: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 28/05/2010 Adxudicatario: CONSTRUCCIONES RAFRA, S.L. Importe de adxudicación: 136.279,60 euros IVE engadido. Financiado nun 44,25% pola Deputación Provincial da Coruña
Data de Actualización: 30/07/2010

SUBMINISTRACIÓN: ACONDICIONAMENTO DE PARQUES INFANTIS EN LESTROBE, IMO, ESCOLA UNITARIA DE BEXO, REBOIRAS, RIAL E BUSTELO


Adxudicación definitiva

Organo: Xunta de Goberno Local    Data de adxudicación: 25/06/2010

Adxudicatario: CYCLE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS, S.L.

Importe de adxudicación: 69.000,00 euros IVE engadido. Financiado nun 85% pola Deputación Provincial da Coruña


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
Adxudicación provisional Organo: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 21/05/2010
Data de Actualización: 14/07/2010

INSTALACIÓN DE COLECTORES SOTERRADOS EN LESTROVE


ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

Organo: Xunta de Goberno Local.     Data de adxudicación definitiva: 21/05/2010

Adxudicatario: CONSTRUCCIONES ARES RODRÍGUEZ, S.L.

Importe de adxudicación: 44.802,32 euros IVE engadido

Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
Adxudicación provisional Organo: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 30/04/2010
Data de Actualización: 01/06/2010

FORMACION DE BASES DE PROTECCIÓN DE COLECTORES EN VÍAS MUNICIPAIS


ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

Organo: Xunta de Goberno Local   Data: 21/05/2010

Adxudicatario: BAYGAR, S.L.

Importe de adxudicación: 43.612,52 euros IVE engadido

Incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
Adxudicación provisional: Organo: Xunta de Goberno Local Data de adxudicación: 30/04/2010
Data de Actualización: 03/06/2010

SANEAMENTO EN TEAIO


Nº de expediente: 7/2010

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

incluída no Plan de Cooperación cos concellos (PCC) da Deputación da Coruña 2008/2011

Orzamento sen IVE: 109.944,57 €

IVE: 17.591,13 €

Orzamento con IVE: 127.535,70 €

Tipo de anuncio: Anuncio de licitación Publicación no perfil: 14.05.2010

Adxudicación provisional:

Organo de contratación: Xunta de Goberno Municipal do día:25/06/2010
Empresa: TARRIO Y SUAREZ, S.L. polo importe de:

Sen IVE: 107.745,68 €

IVE(16%): 17.239,32 €

Total con IVE: 124.985,00 €
 


Estado: Adxudicación provisional
Observacións:
Presentación de proposicións: Ata as 13:00 horas do día 21.05.2010 no rexistro xeral do Concello de Dodro. Teléfono 981 802062 Fax 981 802142 Correo electrónico: correo@dodro.dicoruna.es Prego de cláusulas administrativas particulares: aprobados pola Deputación da Coruña publicados no BOP nº 98 do día 29/04/2008
Data de Actualización: 14/07/2010

Descarga de documentos:
PDF Mesa de Contratación

SANEAMENTO EN LESTROVE


 

Nº de expediente: 6/2010

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Negociado

Tramitación: ordinaria

Garantía provisional esixible: Non

Clasificación: non esixible

incluída no Plan de Cooperación cos concellos (PCC) da Deputación da Coruña 2008/2011 

Orzamento sen IVE: 109.944,57 €

IVE: 17.591,13 €

Orzamento con IVE: 127.535,70 €

Tipo de anuncio: Anuncio de licitación Publicación no perfil: 14.05.2010

Adxudicación provisional:

  • Organo de contratación: Xunta de Goberno Municipal do día:25/06/2010
    Empresa: AQUAGEST, S.L. polo importe de:

    Sen IVE: 98.500,00 €

    IVE(16%): 15.832,00 €

    Total con IVE: 114.782,00 €


Estado: Adxudicación provisional
Observacións:
Presentación de proposicións: Ata as 13:00 horas do día 21.05.2010 no rexistro xeral do Concello de Dodro. Teléfono 981 802062 Fax 981 802142 Correo electrónico: correo@dodro.dicoruna.es Prego de cláusulas administrativas particulares: aprobados pola Deputación da Coruña publicados no BOP nº 98 do día 29/04/2008
Data de Actualización: 14/07/2010

Descarga de documentos:
PDF Composición Mesa de Contratación

OBRA: SANEAMENTO EN REVIXÓS


Denominación: SANEAMENTO EN REVIXÓS

Nº de expediente: 1/2010

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras - Suxeito a regulación harmonizada: Non

Procedemento de adxudicación: Aberto - Con multiplicidade de criterios de valoración

Tramitación: Urxente - Garantía provisional esixible: Non

Clasificación:non esixible

incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local creado polo Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro

Orzamento sen IVE: 205.550,88 €

IVE: 32.888,14 €

Orzamento con IVE: 238.439,02 €

Anuncio de contratación:

Tipo de anuncio: Anuncio de licitación

Publicación no perfil: 12.04.2010

Adxudicación definitiva:

Organo de contratación: Pleno Municipal na sesión do día:25/06/2010
Empresa: XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. polo importe de:

 

 

 

Sen IVE: 188.901,26 €

IVE(16%): 30.224,20 €

Total con IVE: 219.125,46 €
 


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
O prazo de presentación de ofertas rematou o 26 de abril de 2010 - Apertura dos sobres C en acto público no Salón de Sesións da Casa do Concello ás 10 horas do día 21/05/2010. Adxudicación provisional polo Pleno Municipal na sesión do día 28/05/2010 á empresa XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. polo importe de 188.901,26 € (sen IVE)
Data de Actualización: 01/07/2010

Descarga de documentos:
PDF Composición comité de expertos
PDF Composición Mesa de contratación
PDF Prego de cláusulas administrativas particulares

Enlaces relacionados:
PDF Anuncio BOP 13.04.2010

SUBMINISTRACION DUN CAMION


SUBMINISTRACION DUN CAMION POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

Adxudicación definitiva

Organo: Xunta de Goberno Local

Data de adxudicación: 09/04/2010

Adxudicatario: AUTOS LOBELLE, S.L.

Importe de adxudicación: 67325,00 euros IVE engadido


Estado: ADXUDICACION DEFINITIVA
Data de Actualización: 22/04/2010

CENTRO DE ARTES ESCENICAS


Licitación con procedemento aberto e cun único criterio de valoración da obra "Centro de Artes Escénicas"

Adxudicatario definitivo: UTE CENTRO (XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. Y CONSTRUMAX CONTRATAS S.L.)
Importe sen IVE: 139.581,90 euros
IVE: 22.333,10 euros
Importe con IVE: 161.915,00 euros
Organo de contratación: Pleno Municipal
Data de adxudicación: 26/03/2010


Estado: Adxudicación definitiva
Observacións:
Apertura das ofertas económicas o 11/02/2010 as 13 horas Lugar: Salón de Plenos da Casa do Concello Adxudicación provisional: Organo de contratación: Pleno Municipal o día:05/03/2010
Data de Actualización: 06/04/2010

Descarga de documentos:
PDF Composición Mesa de Contratación
PDF Anuncio de Licitación

Enlaces relacionados:
PDF Anuncio no Boletín Oficial da Provincia